OGRÓD WARZYWNY POLSKA SP. Z O.O. realizuje operację pn. „Dywersyfikacja źródeł dochodów OGRÓD WARZYWNY POLSKA Sp. z o.o. poprzez rozwój działalności gospodarczej w obszarze świadczenia usług rolniczych”, której celem jest „Dywersyfikacja źródeł dochodów OGRÓD WARZYWNY POLSKA Sp. z o.o. poprzez rozwój działalności gospodarczej w obszarze świadczenia usług rolniczych w wyniku zakupu opryskiwacza ciągnionego z dodatkowym wyposażeniem oraz utworzenie 3 nowych miejsc pracy”. Operacja jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji/efekty

Operacja obejmuje swoim zakresem zakup opryskiwacza ciągnionego z dodatkowym wyposażeniem – fabrycznie nowy środek trwały.  

OGRÓD WARZYWNY POLSKA SP. Z O.O. w ramach operacji zakupi nowoczesny opryskiwacz ciągniony, który będzie wykorzystywany wyłącznie do świadczenia usług rolniczych w zakresie zabiegów ochrony roślin na rzecz innych podmiotów. Zakup opryskiwacza ciągnionego będzie stanowiło podstawę dla OGRÓD WARZYWNY POLSKA SP. Z O.O.  do rozwoju działalności gospodarczej, dywersyfikacji źródeł dochodów, jak również utworzenia nowych miejsc pracy. 

Realizacja operacji przyczyni się do dywersyfikacji źródeł dochodów OGRÓD WARZYWNY POLSKA SP. Z O.O., który jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Myślina (gmina Gościno), a więc obszaru objętego LSR Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”. Dywersyfikacja źródeł dochodów OGRÓD WARZYWNY POLSKA SP. Z O.O.  nastąpi w oparciu o działalność związaną ze świadczeniem usług rolniczych wykonywanych na rzecz innych podmiotów o zabiegi ochrony roślin, których obecnie OGRÓD WARZYWNY POLSKA SP. Z O.O.  nie świadczy. W wyniku realizacji operacji OGRÓD WARZYWNY POLSKA SP. Z O.O.  będzie generował dodatkowe przychody z tytułu świadczenia usług rolniczych związanych z zabiegami ochrony roślin, co zapewni dodatkowe źródło dochodów i pogłębi procentowy udział przychodów ze sprzedaży w obszarze świadczenia usług rolniczych w przychodach ogółem. 

Realizacja operacji umożliwi OGRÓD WARZYWNY POLSKA SP. Z O.O.  zwiększyć przychody ze sprzedaży oraz rozwinąć działalność gospodarczą i wpłynie na budowę stabilnej sytuacji finansowej firmy, jako element budowania jego przewagi konkurencyjnej. Dywersyfikacja działalności OGRÓD WARZYWNY POLSKA SP. Z O.O. w zakresie działalności pozarybackiej, jest bezpośrednio związana z koniecznością utworzenia 3 nowych miejsc pracy w ramach operacji.