Numer postępowania: PORYBY/1/2021

Data publikacji 13.01.2021

„OGRÓD WARZYWNY POLSKA” SP. Z O.O. w związku z realizacją operacji pn. „Dywersyfikacja źródeł dochodów OGRÓD WARZYWNY POLSKA Sp. z o.o. poprzez rozwój działalności gospodarczej w obszarze świadczenia usług rolniczych” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, prowadzi postępowanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego, wolnego od wad fizycznych i prawnych opryskiwacza ciągnionego.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która została udostępniona do pobrania.

Termin składania ofert upływa w dniu 22 stycznia 2021 roku o godzinie 12:00.

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA PORYBY/1/2021

„OGRÓD WARZYWNY POLSKA” SP. Z O.O.” niniejszym informuje o udzieleniu zamówienia dla zadania „dostawa fabrycznie nowego, wolnego od wad fizycznych i prawnych opryskiwacza ciągnionego” przedsiębiorstwu RAITECH Sp. z o.o.”