PROJEKTY UE

 

OGRÓD WARZYWNY POLSKA Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wykorzystanie źródeł odnawialnych do produkcji energii elektrycznej przez Ogród Warzywny Polska Sp. z o.o.”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych.

 

Przedmiotem projektu jest budowa 3 instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy nie mniejszej niż 140,00 kWp, w tym:

Instalacja PV 1: do 50 kWp

Instalacja PV 2: do 50 kWp

Instalacja PV 3: nie mniej niż 40 kWp

Każda z instalacji PV będzie stanowiła zespół prądotwórczy klasyfikowany jako mikro instalacja wykorzystująca energię odnawialną do wytwarzania energii elektrycznej. Instalacje PV będą wytwarzały energię elektryczną z energii słonecznej, która w całości będzie oddawana do sieci. Instalacje fotowoltaiczne zainstalowana zostaną na dachach hal magazynowych, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego OGRÓD WARZYWNY POLSKA Sp. z o.o.

Celem niniejszego projektu jest rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii – energii słonecznej przez Ogród Warzywny Polska Sp. z o.o.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w regionie, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego oraz globalnie przyczyni się do realizacji polskich zobowiązań akcesyjnych w zakresie zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące:

Rezultaty:

1.     Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych – energii słonecznej w Województwie Zachodniopomorskim, co będzie potwierdzone wskaźnikiem rezultatu „Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [ MWhe/rok]”, którego docelowa wartość w roku 2020 wyniesie 143,87

2.     Redukcja emisji gazów cieplarnianych – OGRÓD WARZYWNY POLSKA Sp. z o.o. dzięki produkcji energii elektrycznej ze słońca ograniczy emisję CO2 do atmosfery, co będzie potwierdzone wskaźnikiem rezultatu „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok]”, którego docelowa wartość w 2020 roku wyniesie: 119,56

Korzyści ekonomiczne:

1.     Zwiększenie i dywersyfikacja dostaw energii elektrycznej w celu rosnącego zapotrzebowania

2.     Zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej

Korzyści społeczne:

1.     Zmniejszenie degradacji środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, co umożliwi ograniczenie zanieczyszczenia atmosfery oraz ograniczenie efektu cieplarnianego oraz powstawania kwaśnych deszczy

2.     Poprawa stanu zdrowia ludności wynikająca ze zmniejszenia degradacji środowiska naturalnego opisanego powyżej

3.     Przyczyni się do realizacji polskich zobowiązań akcesyjnych w zakresie zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych opisanych we wcześniejszej części niniejszego opisu

4.     Uniknięcie kosztów zewnętrznych energetyki konwencjonalnej m.in. wzrost nakładów na służbę zdrowia w związku z pogorszeniem stanu zdrowia ludności, straty sektora rolniczego i rybołówstwa, straty budownictwa i służb konserwacji zabytków.

Całkowita wartość projektu: 811 185,00 PLN
Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 659 500,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 547 385,00 PLN